Zásady ochrany osobných údajov

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.zdravee.sk (ďalej len „E-shop“):

Dogma s.r.o.

Dukelských hrdinov 2040/13 , 02601 Dolný Kubín

IČO: 51226529

DIČ: 2120635847

IČ DPH: SK2120635847

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 68925/L

E-shop oddelenie:

Dukelských hrdinov 2040/13 , 02601 Dolný Kubín

Kontaktná osoba č.1: Dávid Sivák

Mob: +421 911 357 880

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke www.zdravee.sk, sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 01.01.2022 sú vaše osobné údaje spracúvané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 01.01.2022.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na e-shope spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie zacielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva prevádzkovateľ informácie o tovare, ktoré naši zákazníci nakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava prevádzkovateľ údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. E-shop nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže prevádzkovateľ vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využíva prevádzkovateľ predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na e-shope už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov e-shopu v podobe obmedzeného priameho marketingu. Prevádzkovateľ Vám umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na e-shope zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na e-shope alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu eshopu formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva prevádzkovateľ predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas udeľujete v priebehu registrácie na e-shope. Upozorňujeme, že registráciu na eshope môžu vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo napísaním na náš email: info@zdravee.sk.

3.4. Pre lepšie zacielenie reklamy a propagácie prevádzkovateľ spracováva pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava prevádzkovateľ štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

3.5. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom e-shopu do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIA OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci eshopu môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo

namietať proti spracovaniu osobných údajov na e-mailovej adrese info@zdravee.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané eshopom a jeho pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s prevádzkovateľom eshopu.

5.2. Eshop ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre eshop na účely a spôsobom, ktoré eshop stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré eshop využíva, patria:

Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 105158/B.

Global Payments s.r.o., ktorá podniká v Českej republike, so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 042 35 452 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 244453, konajúca na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky Global Payments s.r.o., organizačná zložka, so sídlom na Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 50 010 301, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B.

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona prevádzkovateľ následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom prevádzkovateľ požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na eshop vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na prevádzkovateľa e shopu a požadovať:

Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré eshop spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo eshop. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli eshopu, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám eshop potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže eshop správne vybaviť Vašu objednávku.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už eshop nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok eshop Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od eshopu k inému subjektu, kedy eshop odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci eshopu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej eshop okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností prevádzkovateľa eshopu so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. Prevádzkovateľ dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Prevádzkovateľ kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany eshopu pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadom spracúvania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obrátiť na eshop e-mailom na adresu info@zdravee.sk alebo na telefónnom čísle +421911357880

9.2 Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou na vašu sťažnosť, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Môžete sa obrátiť na váš miestny úrad na ochranu údajov alebo náš dozorný úrad

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 01.01.2022

10.2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich postupoch alebo iné napríklad právne, prevádzkové či regulačné zmeny.

bg-icon-01 Vector

Na Orave zdravo

Všetky doplnky sú prírodné, bez aditív a vyrobené na Orave.

bg-icon-02 Stopwatch

Raz, dva u teba doma

Doručujeme do 2 pracovných dní a nad 50 € máš dopravu zadarmo.

bg-icon-03 Biceps

Bezpečnosť je povinnosť

Platby v e-shope sú autentifikované a maximálne bezpečné.

bg-icon-04 Medal

Môžeš nám dôverovať

Všetky doplnky sú kontrolované, testované a certifikované na ÚVZSR.